شعبه سیدخندان
میان هیاهوی شهر ٬ درست جایی که می توان رهگذر صبح های پر از زندگی و شب های روشن مرکز شهر بود. سین سید خندان ٬ عضو جدید خانواده سین هر روز از ۷ صبح تا ۲۴