شعبه چهارراه کالج
خیابان انقلاب ٬خیابان حافظ و چهارراه کالج ٬ پراست از خاطرات و لحظات ماندگاری که شهر به لطف این خاطرات برای شهروندانش حال و هوای دیگری به خود میگیرد....