چای کیسه ای

انتخابی آسان و در دسترس متناسب با ریتم بالای زندگی امروز و مناسب برای افرادی که زمان کافی برای نوشیدن چای ندارند .