سین باکس مدرسه

بربریتای پینر گوجه٬سیب و آب هویج تازه آیتم های تشکیل دهنده سین باکس مدرسه می باشد.