وافل شکلات فندقی

شکلات فندوق همراه با وافل گرم و تازه می تواند در ردیف خوشمزه ترین شیرینی ها محسوب شود.