بربریتا فلافل

تشکیل شده از پنیر و سس مخصوص سین٬فلافل بدون روغن٬ نان بربری کره ای