اسپرسو دابل

دبل اسپرسو با افزایش میزان اسپرسو در شات قوی تر عمل میکند و میتواند انتخابی برای افرادی باشد که بدنشان برای انرژی به قهوه ی بیشتری نیاز دارد . از ۲۰ گرم قهوه ۶۰ میل عصاره در مدت زمانی معادل ۲۵ تا ۳۰ ثانیه حاصل میشود .