خاکشیر

نوشیدنی سنتی خاکشیر ، یک ترکیب جاافتاده و شناخته شده از سالیان دور است . خواص آن دامنه ی گسترده ای دارد که از این میان میتوان به سودمند بودن برای کلیه ها ، پوست و بهبود زخمها و التهابات اشاره کرد .