خیار سکنجبین

یک معجون خنک و خاطره انگیز از زمان کودکی که برای روزهای گرم انتخابی مناسب است .