پرتقال هویچ

این نوشیدنی خوش رنگ که حتی تماشای آن از نظر بصری ایجادکننده ی شادی ذهنی است، سیلی از ویتامین های سی و آ را به سمت سلولهای بدن سرازیر میکند !