هویچ

از دیرباز به عنوان عامل تقویت سیستم بینایی شهرت داشت و امروزه میدانیم حتی در پیشگیری از سرطان هم مفید است و به لحاظ خواصی که برای بدن دارد میتوان آن را یک اَبَر نوشیدنی نامید .