بربریتا سوجوک

سوجوک ، پنیر رنده شده ، پنیر قرمز و نان بربری کره ای ترکیبات بربریتای سوجوک هستند . این بربریتا صبحانه ای خاص برای افرادی است که بدنبال آزمودن طعمها و ترکیبات جدید هستند .