بستنی قیفی

لذت عصرهای گرم و توامان قدم زدن در میان هیاهوی بازی بچه ها با بستنی قیفی کامل میشود !