بستنی وانیلی با آناناس

افرادی که دوستدار حس کردن تکه های نه چندان شیرین میوه در بستنی شان هستند میتوانند از این بستنی لذت ببرند .