کلدبرو

قهوه ای که بین دوازده تا بیست و چهار ساعت بدون حرارت و توسط آب سرد دم می شود.