عصرانه ای پر از قصه و بازی

کودکان از طریق داستان ها و افسانه ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. تأثیرپذیری از شخصیت های قصه، تقویت قدرت فهم و بیان، پرورش خلاقیت، آموزش زبان و افزایش گنجینه واژگان کودکان نیز از دیگر تأثیرهای آموزشی و تربیتی داستان سرایی به شمار می روند . این آخر هفته در سین کافه ی باملند به یک رویداد قصه خوانی خلاقانه دعوت هستید ، منتظرتان هستیم .