حضور سین کافه در مجتمع نیکوکاری رعد

پنج شنبه و جمعه  مورخ ۲۲ و ۲۳ آذر ماه سین کافه در کنار مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد٬در رویداد موسیقایی کنسرت
پیانو فصل ها شرکت کرد.حضور سین کافه در این رویداد ٪۱۰۰ خیریه و به نیت بالا بردن حضور اجتماعی و موثر افراد توان یاب در جامعه است. 
باشد که بهانه ای شود برای حمایت و همدلی از مجموعه نیکوکاری رعد و همراهی با همشهریان توان یابمان برای داشتنی جامعه ای شایسته و آگاه